Stichting Dorpskrant Beesd (hierna: de stichting) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De stichting wil u middels onderstaande privacyverklaring informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt.

Contactgegevens:
www.dorpskrantbeesd.nl
Postadres: Achterstraat 25
4153 AP Beesd

Penningmeester is de Functionaris Gegevensbescherming van de stichting. Hij is te bereiken via het algemene mailadres: info@dorpskrantbeesd.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De stichting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. In het geval van beeldmateriaal kunnen persoonsgegevens ook door derden aan ons worden verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dorpskrant Beesd betreft de uitgifte van een lokale dorpskrant die huis aan huis in Beesd wordt verspreid. Daarnaast is deze kosteloos en vrij verkrijgbaar bij de algemene voorzieningen in Beesd en eventueel andere dorpen in de gemeente West Betuwe. Omdat de dorpskrant algemeen verkrijgbaar is, heeft zij een journalistieke functie.

In de krant worden rapportages, verslagen en foto’s gemaakt van openbare evenementen in Beesd (en omgeving). Dit materiaal wordt door de organisatoren aan ons geleverd. De organisatie van deze evenementen is verantwoordelijkheid voor het feit dat de privacyregels voor het materiaal worden nageleefd. De stichting kan erop rekenen dat eventuele persoonsgegevens op het (materiaal) daadwerkelijk gedeeld mogen worden in Dorpskrant Beesd, en dat hier instemming van de betrokkenen is verkregen. De stichting heeft hier geen formele rol in.

In sommige situaties krijgt de stichting bijzondere persoonsgegevens (waaronder foto en videomateriaal) aangereikt ter plaatsing in Dorpskrant Beesd, die niet van de betrokkenen zelf afkomstig is. Met het verstrekken van de gegevens aan de stichting geeft de verstrekker aan dat hij/zij toestemming heeft van de betrokkenen. De stichting doet haar best dit te verifieren echter heeft hiertoe niet altijd de mogelijkheid. De betrokkene is altijd in de gelegenheid melding bij de stichting te doen indien hij/zij het niet eens met de (verdere) verspreiding van de persoonsgegevens (foto en videomateriaal).

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Wij maken ook geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Als u er van overtuigd bent dat wij desondanks persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@dorpskrantbeesd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het communcieren over de redactionele onderwerpen van de dorpskrant;
– U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– plaatsing van artikelen over door u aangeleverde artikelen of openbare evenementen in het dorp.

Geautomatiseerde besluitvorming

De stichting neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de stichting) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De genoemde persoonsgegevens in de opsomming hiervoor bewaren wij niet langer dan nodig voor de uitoefening van haar functie.

Delen van persoonsgegevens met derden

De stichting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De belangrijkste hiervan is het verstrekken van naam en bankrekeningnummer aan onze bank. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De stichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dorpskrantbeesd.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De stichting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dorpskrantbeesd.nl

Overige

Op aspecten waar die privacy statement niets over vermeld, past de stichting de wettelijke bepalingen toe.